Aftale med Randers Kommune

Her kan du læse den aftale, som Børnehaven Tirsdalen har indgået med Randers Byråd.

1. Formål med aftalen

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget.

Denne aftale gælder fra 1. januar 2011 til 31. december 2012, og aftalen er indgået mellem Børnehaven Tirsdalen og Randers Byråd.

2. Politiske visioner, mål og krav

Lovgrundlag

Daginstitutionerne drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Politiske visioner m.v.

Aftalerne og den enkelte daginstitutions udviklingsmål er udarbejdet inden for rammerne og visionerne af:

 • Overordnet børn og ungepolitik
 • Sektorpolitik for børn 0 til 5 år

I den overordnede børn og ungepolitik og sektorpolitikken optræder følgende temaer, der danner baggrund for arbejdet med børn og unge i Randers Kommune:

 • Relationer
 • Læring og uddannelse
 • Sundhed, kost og motion
 • Børn og unge med særlige behov

Temaer

Med afsæt i de to ovenstående politikker er der udvalgte tre temaer, der danner rammerne for de nye aftaler.

Temaerne er:

 • Børn og matematikkens mange sprog
 • Børn og kreative udtryksformer
 • Børn og demokrati

Denne aftale er udarbejdet inden for temaet: Børn og kreative udtryksformer.

3. Præsentation af daginstitutionen

I nedenstående fremgår centrale informationer om daginstitutionen f.eks. kontaktinformationer, ledelse og personale, den pædagogiske/ faglige profil og budgettet for 2010.

Kontaktinformation

Institution

  Børnehaven Tirsdalen

Institutionstype 

  Selvejende børnehave

Åbningstid

  Mandag-torsdag: 06.10-16.30
  Fredag: 06.10-16.00

Adresse

  Vennelystvej 28
  8960 Randers SØ

Tlf.

  8915 9480

E-mail

  tirsdalen@randers.dk

Ledelse

Leder

  Annita Pedersen

Souschef 

  Lone Kjærbo

Personale

 

  Timer pr. uge 1. januar 2010

Pædagoger

  190

Pædagogmedhjælpere 

  62,5

PGU/PAU

  0

Øvrigt personale

  67,5

Børn

 

  Normering 1. januar 2018

Børn 0 til 3 år

  0

Børn 3 til 6 år 

  42/69

I alt

  42/69

Pædagogisk/faglig profil

Børnehaven Tirsdalens pædagogik har fokus på relationer og ressourcer på et anerkendende grundlag, hvor en god etik i forhold til børn og voksne er i centrum. Institutionen har som mål, at alle ansatte er veluddannet indenfor denne pædagogik, og at der løbende udvikles nye tanker, idéer og arbejdsformer i medarbejdergruppen.

Børnehaven Tirsdalen lægger vægt på at have et tæt samarbejde med børnenes familier, hvor gensidig respekt og ligeværdighed er nøgleordene.

Børnehaven Tirsdalen har som mål at bevare og udvikle sin gennem mange år opbyggede faglige ekspertise og gode forankring i lokalsamfundet.

Børnehaven Tirsdalen har som mål at være en god, rummelig og spændende arbejdsplads, hvor medarbejderne anerkendes for deres arbejde, oplever arbejdsglæde, og sikres faglig og personlig udvikling i et arbejdsmiljø, hvor konflikter mødes, behandles åbent og løses, og hvor der tages hånd om den enkelte medarbejder.

Børnehaven Tirsdalen har som mål at stille sig til rådighed som et givende, rummeligt og spændende uddannelsessted for studerende under faglig kompetent vejledning. Det er vores hensigt at funktionen som uddannelsessted beriger og balanceres i forhold til børnehavens kerneydelser: trivsel, udvikling og glæde for børnene.

Brugertilfredshedsundersøgelse for 2008

Nedenstående diagram viser Børnehaven Tirsdalens fem højeste og fem laveste scores blandt delspørgsmålene.

Der er anvendt en 5-punkts tilfredshedsskala rangerende fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. En høj score kan derfor sidestilles med en høj grad af tilfredshed.

Økonomi

Tabel over indtægter og udgifter for Børnehaven Tirsdalen

2010-priser

  Budget 2010

Personale

  2.436.636 kr.

Materiale- og aktivitetsudgifter 

  155.976 kr.

IT, inventar og materiel

  0 kr.

Grunde og bygninger

  3.804 kr.

Indtægter

  0 kr.

Total

  2.596.416 kr.

Tabellen viser budgettet for 2010. Budgettet består af posterne: Personale, materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger. Desuden er den samlede budgetramme for daginstitutionen opgjort.

4. Udviklingsmål for daginstitutionen

Fælles udviklingsmål for Troldhøj, Tirsdalens Børnehave, Børnehaven Dragonvej, Viborgvejens Børnehave, Børnehuset Unoden, Daginstitutionen Kombi, Birkebo, Tjærbyvejens Vuggestue og Vuggestuen Firkløveren.

Målet er: at børnene gennem skabende processer bliver styrket og udfordret i at gøre brug af nye uprøvede kreative udtryksformer.

Målet er: at de kreative udtryksformer er medvirkende til at skabe nye relationer og nye personlige kompetencer.

Baggrund

Kreativitet og innovation er væsentlige kompetencer at besidde i nutidens samfund både på det personlige og professionelle plan. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes med børnemiljøer, hvor børnenes (naturlige) sanser og kreative udtryksformer stimuleres og understøttes.

Det kan fx ske ved, at alle børn har mulighed for at deltage i kreative og kunstneriske aktiviteter, hvor de kan lege, opleve og eksperimentere med forskellige former for materialer, redskaber og optrædener, og hvor de fysiske rum understøtter dette. Der skal være en bredde i kreativiteten, så man tilgodeser børnenes stærke sider og også udfordrer dem til at eksperimentere med nye udtryksformer. Dette er med til at styrke børnenes fantasi og kreativitet, ligesom de lærer at udtrykke sig på forskellige måder, og deres begrebsapparat udvides. Derudover er kreative og fælles oplevelser og eksperimenter med til at styrke børnenes relationer og deres selvtillid og selvværd. At arbejde med kreativitet kan åbne op for andre temaer og sætte spor.

Initiativer

Her beskrives daginstitutionernes initiativer i forhold til de fælles udviklingsmål. Den enkelte daginstitution arbejder med et eller flere af initiativerne.

Kreative aktiviteter i naturen og på legepladsen

Videreudvikling af de kreative aktiviteter i naturen, bl.a. ved brug af naturens materialer. Derudover skal der være et øget fokus på, hvordan det fysiske rum ude som inde, kan inddrages som lærings og oplevelsesrum på en kreativ måde.

Genbrugs- og naturmaterialer

En udvikling i brugen af affald, genbrugs- og naturmaterialer mv., som understøtter barnets læringsproces, kreativitet og fantasi og støtter en udvikling, der fremmer en kultur, der overvejer muligheder for brug af kasserede materialer og dermed tager medansvar for miljø og kultur.

Teater/drama, cirkus og fortælling

Der ønskes at arbejde med forskellige former for kropsligt og sproglige udtryk ved at gøre brug af forskellige former for teater som fx skygge- og dukketeater, virkeliggørelse af fortællinger og eventyr m.m. Børnenes indtager en aktiv rolle i den indledende idé-fase, i fremstillingen af kostumer, rekvisitter og udsmykning og i afviklingen af teaterprocessen eller cirkusforestillingen. Aktiviteterne kan have en sammenhæng med den kommende Teaterfestival og Cirkus Krone. 

Musik, dans og bevægelse

Børnene præsenteres for nye sange, rim og remser, musik, dans og bevægelse, så børnene udforskes motorisk og kreativt anvender nye musiske udtryk. I den sammenhæng kan børnene introduceres til forskellige musikinstrumenter, som appellerer til øget fysiske udfoldelse. I aftaleperioden er der fokus på, om børnene på eget initiativ øger deres kreative udtryk ved at danse, digte, synge og spille musik, når musikinstrumenterne er tilgængelige i børnehøjde.

Det kreative rum

Der ønskes at eksperimentere med at skabe fysiske rum, som giver mulighed og plads for en mere kreativ udfoldelse. I nogle institutioner skal der fx arbejdes med at skabe støjdæmpende foranstaltninger for derved at give mulighed for mere ro til fordybelse. Andre steder ønskes der at arbejde med det foranderlige rum, så rummet skiftevis kan fungerer som fx malerværksted, træværksted eller dramaværksted el.lign. Flere ønsker at arbejder med legepladsen som et kreativt uderum, der understøtter børnenes kreative processer.

Det kreative samarbejde

I aftaleperioden arbejdes der på at indgå samarbejdsrelationer på tværs af institutioner. Det kan være fælles forestillinger, kunstudstillinger, temaer, videndeling eller finansiering af en kunstner el.lign.

De professionelles rolle

Inspirerende og udfordrende professionelle voksne er en forudsætning for børns engagement og læring i forhold til kreative udtryksformer. Der er I aftaleperioden fokus på, at de professionelle skaber rum for børnenes kreative og kunstneriske muligheder ved at sikre, at forskellige former for materialer fx. papir, maling, udklædningstøj og musikinstrumenter er tilgængelig i børnehøjde – også i vuggestuer, hvor det er forsvarligt. Derudover skal personalet agere som rollemodeller og møde børnene i deres naturlige kreative processer og sammen med dem eksperimentere  og videreudvikle disse. Personalet skal også tilegne sig ny viden, inspiration og kompetencer, så det kreative nytænkes, og man ikke altid gør det, ”man plejer”.

Succeskriterier:

 • at børnene på eget initiativ opsøger kreative aktiviteter og processer
 • at børnene på eget initiativ synger, danser og bruger musikinstrumenter
 • at børnene fortæller om de kreative processer, der har været igennem
 • at børnene gennemgår en personlig udvikling fx får styrket selvtillid og selvværd eller bliver bedre til at mærke egne lyster og behov
 • at børnene udvikler deres egne kreative udtryk
 • at børnene indgår i nye legerelationer
 • at børnene agerer nysgerrigt, eksperimenterende og bruger deres fantasi
 • at alle børn deltager i aktiviteter, de ikke har prøvet før
 • at børnene har fået styrket deres sanser og motoriske kompetencer
 • at børnene får øje på egne nye kompetencer

5. Evaluering af aftalen

Daginstitutionen evaluerer indeværende aftale medio 2012. Herefter mødes daginstitutionerne i de grupper, aftalen er udarbejdet i med henblik på erfaringsudveksling og videndeling. På baggrund af ovenstående udarbejdes der et samlet evalueringsnotat for hver af aftalegrupperne, der fremsendes til behandling i børn og skoleudvalget. Derudover vil evalueringsnotatet indgå i daginstitutionens aftale for 2013-2014.   

Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle daginstitutionens resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmål. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret dialog internt i daginstitutionen, i aftalegruppen samt med forvaltningen i forhold til det opstillede udviklingsmål. 

Tidshorisont for daginstitutionens 2-årige aftale:

Tidspunkt

  Aktivitet

December 2010 

  Dialogmøde mellem aftaleenhederne og børn og skoleudvalget

1. januar 2011

  Aftalerne træder i kraft.

Medio 2012

  Evaluering af aftalerne

Ultimo 2012

  Dialogmøde mellem aftaleenhederne og børn og skoleudvalget

1. januar 2013

  Nye aftaler træder i kraft.

 

6. Gensidige aftaleforhold

Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.

7. Evaluering af aftalen for 2009 - 2010

I nedenstående præsenteres Børnehaven Tirsdalens resultater og effekter af arbejdet med aftalen for 2009-2010.  Evalueringen er en sammenfatning af aftalegruppens individuelle evalueringer, og er udarbejdet medio 2010.

Aftalen er udarbejdet inden for temaet: Ressource- og relationsorienteret pædagogik.

Fælles udviklingsmål for Tirsdalens Børnehave, Vuggestuen Viborgvej, Vuggestuen Minimax, Lions Børnehave, Kærnehuset, Himmeldalen, Havndal Børnehave, Fussingø Naturbørnehave og Børnehaven Glentevej.

Målet er at styrke den ressource- og relationsorienterede pædagogik gennem øget fokus på den gode relation, da denne er en forudsætning for al udvikling hos børnene..

Initiativer

Gruppen har i deres aftaler arbejdet med nedenstående fem fællesinitiativer, der har dannet rammen for udviklingsarbejdet i aftaleperioden. Arbejdet med at styrke den ressource- og relationsorienterede pædagogik har i høj grad været sammenkoblet med at styrke medarbejdernes viden om området. Derfor har alle institutionerne haft fokus på videreuddannelse i form ICDP-kurser til alle eller store dele af medarbejderne. Erfaringerne har generelt være gode, og de fleste medarbejdere har oplevet det som en spændende og ny udfordring. Det samme gælder de øvrige fire initiativer, der på hver deres måde har tilført arbejdet med børnene nye vinkler og strukturer. Sociogrammerne har eksempelvis givet et klare billede af det enkelt barns venskaber og synliggjort eventuelle behov for individuelle eller generelle indsatser. I flere af institutionerne har aftalernes fokus på sociale relationer blandt andet givet anledning til bevidst at arbejde med mobning og venskaber. Arbejdet med videooptagelser har i flere af institutionerne givet anledning til mindre vanskeligheder – dels i forhold til at få synliggjort behovet for at filme børnene over for eksempelvis forældrene og dels når filmen har skullet bruges til kursusaktiviteter uden for huset.

Udover de fem fælles initiativer er der blevet arbejdet med fotodagbøger, hvor forældrene via en skærm i institutionen har kunnet følge med i børnenes hverdag. Der er blevet lavet børnemiljøvurderinger og afholdt børnemøder, hvor de voksne har snakket med børnene om venskaber, og hvad man gør, hvis man bliver uvenner mv.. Andre har sat fokus på en synliggørelse af de værdier, som skal kendetegne relationerne mellem børnene i de pågældende institutioner.

De fem fælles initiativer

Fortsat uddannelse af det pædagogiske personale indenfor den relations- og ressourceorienteret pædagogik (herunder ICDP)

Målet med uddannelsen er bl.a. at give medarbejderne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde samt at give medarbejderne en udvidet kompetence med hensyn til at iagttage, beskrive og analysere samspil.  Uddannelsen tilstræber ligeledes, at medarbejderne opnår en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, forældre og kolleger.

Egen kontaktperson

Hvert barn er tilknyttet sin egen kontaktperson i institutionen. Dette for at sikre, at det enkelte barn har mindst en betydningsfuld voksen i personalegruppen. Kontaktpersonen kan eksempelvis benytte sig af fortrolige samtaler med det enkelte barn, oplevelser i mindre venskabsgrupper med andre børn og praksisfortællinger om de gode fælles oplevelser.

Brug af videooptagelser

Brugen af videooptagelser skal anvendes til at analysere på og reflekterer over den pædagogiske praksis. Målet er at lære af de gode og anerkendende elementer i de voksnes samspil med barnet og i barnets samspil med andre børn i institutionen, således at de voksnes og dermed barnets relationskompetencer styrkes.

Anvendelse af sociogrammer eller lignende relationsskemaer

Afdækning af barn-barn relationer gennem brugen af sociogrammer eller lignende relationsskemaer med henblik på at iværksætte handlingsplaner, der kan støtte barnet i at knytte bånd og venskaber til andre børn. Sociogrammet kan endvidere afdække det enkelte barns tilknytning til egen kontaktperson og til andre voksne.

Fokus på de gode historier

Institutionerne ønsker at sætte fokus på de gode historier/praksisfortællinger om kontakt og tilknytning. Praksisfortællinger (narrativer) er en arbejdsmetode til at skærpe fokus på den gode historie. En god historie breder sig som ringe i vandet og bliver til flere. Dermed fastholdes og styrkes et anerkendende og ressourceorienteret syn på det enkelte barn og dets familie. Praksisfortælling kan bruges på personalemøder og i andre samarbejdssammenhænge, blandt børnene og til forældrene.

Initiativernes betydning for børnenes læring 

Det målrettede arbejde med relationerne mellem pædagogerne og det enkelte barn (kontaktperson), har gjort ellers utrygge børn til mere trygge, glade og udadvendte børn. Børnene er eksempelvis blevet bedre til at hjælpe hinanden i f.eks. garderoben.

Større bevidsthed om det enkelte barns relationer har givet mulighed for at tilrettelægge aktiviteter, der i størst mulige omfang bygger på individuelle behov. Dette har eksempelvis muliggjort at tilrettelægge aktiviteter, hvor børn med særlige behov også kan være med.

Tværgående samarbejde internt i institutionerne har skabt nye relationer mellem børn fra forskellige stuer.

En skarpere struktur på relationsarbejdet har betydet, at opdelingen af børnene i grupper dels kan ske tidligere og dels i højere grad kan ske ud fra eksisterende relationer.

Langt de fleste af børnene har mindst to venner og alle har mindst én. Arbejdet har endvidere betydet, at alle børn enten er med i eller på vej til at være en del af et eller flere fællesskaber.

Vigtigheden af at have en ven og et mobbefrit miljø er blevet synligt for de ældre børn.

Den indsamlede viden bliver ofte delt med forældrene, der så kan bruge det i forhold til eksempelvis etablering af legeaftaler i fritiden.