Vores værdier og mål

Vi, i Børnehaven Tirsdalen lægger vægt på autentisk, personlig kommunikation med fokus på relationer og processer.

Børnesyn

Det at være barn har en værdi i sig selv. 

Børn er forskellige, har forskellige behov og udvikler sig i forskellige tempi. Alle børn skal føle sig set, hørt, forstået og accepteret netop som de er og opleve at de er betydningsfulde, både som sig selv og som en del af fællesskabet.

Vores opgave er at se individuelt på det enkelte barn og understøtte og udvikle dem der hvor de er.

Vi etablerer gode og tillidsskabende relationer til børnene, hvor vi giver nærvær, omsorg og tryghed for at de kan lære og udvikle sig i deres eget tempo med tilstrækkelig omsorg, støtte og hjælp fra de voksne.

Det er altid de voksne der har ansvaret for relationen og det gode samspil med børnene.

Børn er grundlæggende kompetente og selvstændige, som har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra de voksne.

I vores arbejde med børnene tager vi udgangspunkt i den enkeltes behov og i det at være en del af et fællesskab der har brug for hinanden.

Børnenes stemme er vigtig og deres selvopfattelse af at være medskabere af eget liv og læring inddrager vi i vores planlægning og hverdag.

Dannelse og børneperspektiv

Børn skal tages alvorligt og de skal have indflydelse på deres egen hverdag i den udstrækning det er muligt i forhold til deres alder, baggrund, køn og kultur.

Børnene skal tage aktivt del i og være medskabere af deres eget liv, de skal høres, have medbestemmelse og selvbestemmelse.

Børn skal være i et miljø hvor vi aktivt arbejder med kritisk stillingtagen, at blive hørt, selv at tage stilling og tage beslutninger. Vi arbejder på at se andres perspektiv, tage hensyn til andre og nogle gange sætte sig selv til side til fordel for fællesskabet.

Børn skal opleve at deres svar og evt. nej bliver taget alvorligt og vi voksne skal være nysgerrige på det.

Børnene dannes til at blive hensynsfulde, selvstændig tænkende og demokratiske mennesker der har forståelse for og accept af at vi er forskellige.

Leg

Legen har værdi i sig selv og er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer deres fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

Vores aktiviteter og læringsmiljøer tager altid udgangspunkt i legen.

Vi skaber muligheder for at lege alene, i små og større grupper og for at lege mange forskellige typer af lege. Dette både i forhold til den måde vi er indrettet på og i forhold til legetøj og materialer. Legen kan både være barne- eller vokseninitieret.

Vi respekterer børnenes leg og tager hensyn til den i vores planlægning af hverdagen.

Læring

Børn lærer hele tiden, i alle situationer og på alle tidspunkter, altid. Uanset hvad vores intentioner er og hvor bevidste eller ubevidste vi er. De lærer både det vi gerne vil have de lærer, men de lærer også af det vi ikke er opmærksomme på at de lærer.

Børnene lærer igennem krop og sanser, de lærer ved at lege, undre sig, stille spørgsmål, finde svar, eksperimentere, få oplevelser, se nye ting, tage på ture, opleve forskelligartede materialer, have mange meningsfulde dialoger og gode legemuligheder.

De lærer i et trygt og tillidsfuldt miljø, med nok nærværende voksne og gode venner, hvor man tør og må fejle uden at man bliver skældt ud, udstillet eller udskammet.

Børn lærer på forskellige måder og i forskellige tempi og der er forskellige former for læring.

Social læring: At udsætte egne behov, give sin mening til kende, indgå i sociale relationer, at kunne rumme skift og overgange, være vedholdende og robust samt at kunne føle og have empati for andre, deltage i fælles leg og forstå reglerne.

Formaliseret læring: At lære forskellige færdigheder f.eks. selv at tage tøj af og på, bogstaver og lyde, tegne og skrive, tal og mængder, slå en kolbøtte, cykle, viden om dyr o.s.v.

Den sociale læring er en forudsætning for den mere formaliserede læring og derfor arbejder vi i særlig grad med den sociale læring i børnehaven igennem leg og bevægelse.

Børnefællesskaber

 

Børnefællesskabet er afgørende for det enkelte barns trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Vi vokser op i en kultur, hvor vi indgår i fællesskaber med hinanden på mange forskellige måder.

Barnet skal lære at begå sig i fællesskabet, lære at bidrage til fællesskabet og lære at være en ansvarlig del af fællesskabet. Ved at deltage i konstruktive fællesskaber, lærer man livsduelighed, alsidig personlig og social udvikling, ansvarlighed, at kunne reflektere på sin omverden og man får trænet sin robusthed, så man kan tåle modgang.

Børnene skal være i små grupper, så der trænes fællesskabsfølelse stille og roligt. Derudover skal de også være i større fællesskaber og lære at arbejde sammen om emner. Der udvikles nye venskaber.

Vores indretning er opdelt i mindre legemiljøer, hvor der er mulighed for at lege på tværs af aldre, køn og kultur. Børnene har hele tiden mulighed for at komme på besøg hos hinanden i de forskellige stuer.

Voksne er tæt på det enkelte barn og sikrer at andre børn kan indlemmes i lege. Vi lærer børnene at bidrage til legens udvikling ved at guide, være deltagende, snakke om legen, foreslå ting i legen, følge barnets initiativ, være spørgende.

Vi hjælper børnene til handlemuligheder, så de udvikler sig og får et stærkt selvværd. Vi voksne støtter og bakker op, når nye spirende venskaber udvikles mellem børnene.

Pædagogisk Læringsmiljø

I forhold til de strukturelle parametre vægter vi at en stor del af vores personale er pædagogisk uddannet. Vi er 2 uddannede pædagoger på hver stue og vi har en bred vifte af kompetencer i børnehaven. Børnene er fordelt på 3 stuer. Vi har en særlig opmærksomhed på æstetikken og stuernes indretning.

I forhold til proceselementerne arbejder personalet anerkendende og ressourceorienteret og bruger ICDP i hverdagen. Vi arbejder også med materialet fra Fri for Mobberi.

Al udvikling er relationel, derfor har vi stor fokus på at etablere stærke og trygge relationer fra voksen til barn og fra barn til barn. Vi arbejder aktivt med fællesskabet.

Vi vægter og arbejder på at have et trygt, stærkt og ligeværdigt forældresamarbejde.

Vi har en stor opmærksomhed på at have høj kvalitet hele dagen og i alle aktiviteter og gøremål. Lige fra den måde vi møder børn og forældre på når de træder ind af døren om morgenen til rutinesituationerne i løbet af dagen, aktiviteter, ture, samling, i leg, dialoger o.s.v.

Vi iagttager børnene i mange forskellige situationer og reflekterer og har pædagogiske didaktiske overvejelser over hvad vi ser, alene og sammen med hinanden. Ud fra dette planlægger vi hvordan vi kan understøtte det enkelte barn og gruppens kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling optimalt. Vi evaluerer og laver nye handlinger ud fra evalueringen.